Voorwaarden

/
/
Voorwaarden

Algemene Voorwaarden De Radiobingo mee VLOHradio en de Pezerikken

 • De Ballenparade, Het Biks Bordje en De Radiobingo zijn kansspelen. Jong en oud mag meedoen. Ben je jonger dan 16 jaar dan vragen we je ouder/volwassen begeleider ter verificatie bij het doorgeven van je gegevens.
 • Medewerkers van VLOHradio en de Pezerikken die betrokken zijn bij de live uitzendingen, zijn uitgesloten van deelname.
 • Met je deelname geef je toestemming voor geluid en/of beeldopname en gebruik hiervan voor promotionele doeleinden van De Radiobingo.
 • De prijzen zijn gesponsord door ondernemers uit Hilvarenbeek of die enige connectie met Hilvarenbeek hebben.
 • De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en mogen niet worden geruild.
 • Bij de start van de Ballenparade win je een Biks Bordje (bordje met lekkernijen), als jouw locatie wordt geselecteerd.
 • Meedoen aan de Ballenparade is gratis en hiervoor heb je geen lot nodig. In de Ballenparade (maximaal 4 spellen) maak je kans op een Biks bordje (een bordje met lekkernijen). Deze prijzen worden dezelfde avond afgeleverd, zodat je tijdens de echte Bingo hier lekker van kunt genieten.
 • Alle bingo’s worden gecontroleerd door een Notaris. Bel je met een valse bingo, dan mag je voor deze ronde niet meer bellen. Je speelt wel mee voor de volgende ronde.
 • Heb je prijs in een bingospel? Dan wordt telefonisch met je afgesproken wanneer deze bij jou thuis wordt gebracht. Tevens kun je kiezen om je prijs af te halen in de studio.
 • Heb je meer dan 1x prijs in een ronde, dan ontvang je de prijs met de hoogste waarde, en mag je die ronde niet meer voor de kleinere prijs meedoen.
 • Wanneer het bingospel op de betreffende zondag is begonnen worden geen loten meer verkocht. Nadat het spel is afgelopen kan men nog wel loten kopen voor de resterende zondagen.
 • De online lotenverkoop stopt zondags om 10:00.

Algemene Voorwaarden Online Bingolotenverkoop, versie oktober 2021

 1. Definties
  De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:
  a. Bingolotenverkoop Voorwaarden: deze algemene voorwaarden voor Bingolotenverkoop van Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek ten behoeve van een Evenement
  b. Evenement: de georganiseerde gebeurtenis waarvoor Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek Bingoloten verkoopt
  c. Evenementhouder: de natuurlijke of rechtspersoon die een Evenement produceert of organiseert en daarvoor verantwoordelijk is
  d. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek een overeenkomst aangaat betrekking hebbend op het verstrekken van Bingolot(en)
  e. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek  en Klant ter verkrijging van deelname voor Evenementen
  f. Bingolot: het digitale document dat dient als deelnamebewijs voor een Evenement
  g. Lotenpagina: de url waarop het Bingolot wordt aangeboden
  h. Servicekosten: de eventuele kosten die Klant betaalt voor de aankoop van een of meerdere Bingoloten
  i. Betaalkosten: de eventuele kosten die Klant betaalt voor de gekozen betaalmethode van een of meerdere Bingoloten
 2. Toepasselijkheid
  a. Deze Bingolotenverkoop Voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van Bingoloten t.b.v. de Evenementhouder(s).
  b. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van Klant wijst Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek uitdrukkelijk van de hand.
  c. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen. Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek is gerechtigd de Bingolotenverkoop Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde Bingolotenverkoop Voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. Eventuele herziene Bingolotenverkoop Voorwaarden zijn op de website van Het Evenement raadpleegbaar.
  d. Op de Overeenkomst zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de Evenementhouder van het Evenement. Indien nog niet in het bezit van Klant, zal de Evenementhouder op verzoek de algemene voorwaarden van de Evenementhouder toezenden.
 3. Totstandkoming overeenkomst
  a. De Overeenkomst komt tot stand nadat Klant via Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek een of meerdere Bingoloten heeft gekocht.
  b. Klant dient voordat hij zijn bestelling bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Bingoloten zijn besteld.
  c. Vanaf het verzenden van de Bingoloten is de klant verantwoordelijk voor het ontvangen van de Bingoloten en berust het risico voor verlies, diefstal of misbruik van het Bingolot bij Klant. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Klant heeft ingevoerd bij de bestelling, kan Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek contact met Klant opnemen met behulp van de gegevens die Klant heeft ingevoerd. Als Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek Klant niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek ertoe overgaan de reservering te annuleren en de Bingoloten alsnog te verkopen aan een andere Klant. Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek zal zich inspannen om de Klant in een dergelijk geval te informeren. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten.
  d. Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren/kopen Bingoloten. Bij een overschrijding van dit maximum door de Klant, is Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek en/of de Evenementhouder gerechtigd om de reservering van de Bingoloten boven het maximumaantal ongedaan te maken of de betreffende Bingoloten ongeldig te maken.
  e. Bingoloten kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e Burgerlijk Wetboek is van toepassing op Bingoloten/tickets.
 4. Prijzen en betaling
  a. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.
  b. Klant betaalt voor de door middel van de website bestelde producten, de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de op de website van het Evenement aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.
  c. Alle prijzen van Bingoloten zijn in euro\’s. De rechtspersoon Evenementhouder is verantwoordelijk voor het eventuele afdragen van btw.
  d. Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek kan bij elke bestelling servicekosten in rekening brengen. Daarnaast kan Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek betaalkosten in rekening brengen die afhankelijk zijn van de gekozen betaalmethode.
  e. Servicekosten en betaalkosten zijn vrijgesteld van BTW.
  f. Indien Klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Klant, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek de vordering uit handen geven, in welk geval Klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.
 5. Levertermijnen
  a. Bingoloten worden verzonden naar het e-mailadres dat Klant heeft opgegeven bij de bestelling nadat de betaling is gedaan. Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek zal het door Klant opgegeven e-mailadres als juist blijven beschouwen, totdat Klant aan Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek een nieuw e-mailadres heeft meegedeeld.
  b. De door Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
  c. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de Overeenkomst in stand laat.
 6. Afgelaste en verschoven evenementen
  a. Het is de verantwoordelijkheid van Evenementhouder om via de evenementpagina te informeren of een Evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn.
  b. Het is de verantwoordelijkheid van Klant om na te gaan via de evenementpagina of een Evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn.
  c. Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten van de Klant die voortkomen uit afgelaste en verschoven evenementen.
  d. Indien een Evenement wordt afgelast of verschoven, dan blijven de Bingoloten voor dit Evenement geldig.
 7. Bingoloten
  a. De door Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek gedistribueerde Bingoloten blijven eigendom van de Evenementhouder. Het is de Klant niet toegestaan om een Bingolot door te verkopen indien dit in strijd is met de wet.
  b. Na ontvangst dient Klant de Bingoloten te controleren, aangezien fouten niet altijd kunnen worden hersteld. Na aanschaf kunnen Bingoloten niet meer geruild of vergoed worden.
 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
  a. De op het Bingolot van Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek rustende industriële en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek. Klant zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dier zake van Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek zouden kunnen worden geschaad.
  b. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van het Bingolot te verwijderen of te wijzigen, danwel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van het Bingolot.
  c. Het is Klant verboden het Bingolot te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.
  d. De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek aan Klant.
 9. Privacy
  a. De verstrekte gegevens door de Klant bij aankoop van Bingoloten zullen door Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek uitsluitend worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren.
  b. De verstrekte gegevens door de Klant bij aankoop van Bingoloten komen beschikbaar gesteld worden voor het versturen van mailings.
  c. De verstrekte gegevens door de Klant bij aankoop van Bingoloten zullen nimmer aan derden beschikbaar worden gesteld
 10. Aansprakelijkheid
  a. Met uitzondering van de overige aansprakelijkheidsbepalingen in deze Algemene Voorwaarden, is de totale aansprakelijkheid van Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de Bingoloten aan Klant in rekening is of kan worden gebracht
  b. De aansprakelijkheid van Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Klant Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek in staat is adequaat te reageren.
  c. Klant vrijwaart Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door Klant van enige verplichting jegens Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek, al dan niet voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden.
  d. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek meldt.
  f. Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van het Binglot dan ook. Bij verlies of diefstal kan de Klant geen aanspraak maken op een vervangend Bingolot of terugbetaling van enige gelden. Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek kan op schriftelijk verzoek een kopie van het oorspronkelijk bestelde Bingolot verstrekken. Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van Bingoloten, indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek.
  g. Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door Klant bij derde partijen verkregen Bingoloten. Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.
 11. Overmacht
  a. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
  Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van Klant op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan Klant mee te delen en zulks zonder dat Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 12. Toepasselijk recht
  a. Op alle overeenkomsten met Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek is Nederlands recht van toepassing.
 13. Diversen
  a. Waar in deze Algemene Voorwaarden Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek zich verplicht tot het doen van een schriftelijke mededeling, is Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen, zoals een e-mailbericht.
  b. Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van het evenement dan wel orderbevestigingen, Bingoloten en/of andere bescheiden, binden Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek niet.
  d. Bij verschil van mening tussen Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek en Klant over de vertaling en/of de uitleg van de Algemene Voorwaarden is de Nederlandse versie ervan beslissend.
  e. Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Start typing and press Enter to search

Winkelwagen

Geen producten in de winkelwagen.